» » » L’olm de Biar y la mala minerva dels valencians

L’olm de Biar y la mala minerva dels valencians

Publicado en: Colecció Catalunya mos furta | 0

Me referixc als valencians de tot el territori, no asoles als de la ciutat masoquista que patix al teatrer alcalde catalá Ribó (entreverat cabut de Paco Martínez Soria y l’acartonat Lerma, que encá viu fent que fa política entre’ls morconasos mesetaris que mos diuen Levante) y la molá de destarifats catalaners que’l roden. Respecte a patir ‘mala minerva’, es modisme que aludix a quí te confusió o foscor d’idees, siga per educació furri o rentat de cervell. Done eixemple: el protagoniste d’un sainet está a punt de ser pare y, pera “que’l part siga hasta dols”, te que practicar un ritual “en dos taranyines untaes en seba”. [+]