» » » L’olm de Biar y la mala minerva dels valencians

L’olm de Biar y la mala minerva dels valencians

Me referixc als valencians de tot el territori, no asoles als de la ciutat masoquista que patix al teatrer alcalde catalá Ribó (entreverat cabut de Paco Martínez Soria y l’acartonat Lerma, que encá viu fent que fa política entre’ls morconasos mesetaris que mos diuen Levante) y la molá de destarifats catalaners que’l roden. Respecte a patir ‘mala minerva’, es modisme que aludix a quí te confusió o foscor d’idees, siga per educació furri o rentat de cervell. Done eixemple: el protagoniste d’un sainet está a punt de ser pare y, pera “que’l part siga hasta dols”, te que practicar un ritual “en dos taranyines untaes en seba”. [+]