» » » Nanda Botella, la Cicló de Rusafa

Nanda Botella, la Cicló de Rusafa

(Histories pera tremolar la nit d’Halloween )

Disapte, huit del matí. Prenc café en llet, recolsat com Calígula, enmodorrit, damunt de llansols y márfega pusera. Badalle, desentaranyine ulls y llixc el portent: ¿una sinyoreta cicló en la Valencia del 2017 y del 155? ¡M’ha quedat tes com Quirineldo!. Encá que, en realitat, tampoc sería la primer vegá que la naturalea ha fet eixir a femelles un hou en la clóchina, com donava fe el sant capuchí Fuentelapeña en el seu castellá del 1600: [+]