» » Voro López, sin pelos en la lengua

Voro López, sin pelos en la lengua

Publicado en: Articuls | 0

Per algún puesto perdut entre taranyines tinc aquell opúscul roig que, publicat fa més de mig sigle, escrigué el varilla panchut Mao en el temps lliure que li deixava tastar a una chiqueta raere d’atra (dutes al seu llit per els mandons del partit únic de China). Hui m’aplega el ‘Llibre roig’ del conegut López de los Verdejos, dotor en Filología y marqués del potet paroler de la RACV, germaneta desampará de l’AVLL de l’aserp Saplana, el porquerol Pujol y el Tripartit de merda en confit. Encá que’s un senlláser comparat en els colaboracionistes millonaris de l’AVL, nostre amic Voro pot ser que estiga calomelano per mirarse tant al espill a vórer si te pels en la llengua, perque el títul del llibre es ‘Sense pels en la llengua’. [+]