» » Héroes catalanistes del PP: Miquel Valor d’Alcoy

Héroes catalanistes del PP: Miquel Valor d’Alcoy

Publicado en: Articuls

Naixcut vora Serpis en el lluntá 1945, tras llarcs estudis, encá que sinse aulorar la Universitat, per 1960 y, segons llixc en sa biografía, prop als 15 anys ya era Inspector de Segurs. Mes era treball mundá y alluntat del misticisme y el seu desig d’ajudar als demés (en dinés d’atres, clar); aixina que pensá en ferse polític lliberal y cult. Es fica de cap y cos en UCD y, afonat eixe partit, pega el bot al PP d’Alacant. Els carrecs se li apegaven, encá que’l místic no volía; aixina que, patint nacoretes un any raere d’atre, estigué en eixe martiri 36 anys, ¡36 anys aumplint bolchaques pera fer el be!. Era un sant que li doná per l’art, lo mateix que a Consuelito Ciscar ‘Harpo Marx’ y son marit Rafael Blasco ‘Roger Rabbit’ (que del catalaniste FRAP acavá en el PP). [+]