» » Cristina Martínez García, ¿ahón tirem el gos mort?

Cristina Martínez García, ¿ahón tirem el gos mort?

Publicado en: Articuls

Lo del metafóric gos mort heu díen nostres antepasats del sigle dihuit cuan patíen maldecaps de tot tipo: pallola, pigota, grup (cast. difteria) o eixemplars com la sinyora Cristina de los Martínez, ez, ez, dátil de rabosa encaramitat a ‘Presidenta del Consell Valencià de la Joventut’. Hui, 23 de febrer d’este 2021, ix la seua gárgola en el diari catalá Levante, cagandant un artícul en el més repugnant y caldós catalá, adobat en mistiquea rabicalenta. Ni el Flabiolaire del Ter mos escagarrusaría una ponderá pareguda.


Artícul en PDF