» » Pureta y Torrijos, bonisme de tot a 0,99

Pureta y Torrijos, bonisme de tot a 0,99

Publicado en: Articuls

puri-lietorAnava a marmolar d’esta madeixeta de filadís, militant de ‘Podemos’ y membre (en perdó) del colectiu «feminista del Front Abolicionista del País Valencià»; anava a charrar, dic, pero la veritat, no’s que crega que esta muller tinga pels en el cor, pero yo m’aufegue en el test de les gallines y eixa sinyora (per el paregut, ¿será filla del antiu cómic francés Fernaldel?) em produix molta porega y castanyoles blanques. La parelleta de tisparixos de rebals ixen hui en les fulles del periódic catalá Levante (06/ 03/ 2021), aixina que’n la márfega arrastrant y el rabello entrecames (em perdó) m’acoste al teatí Torrijos y recule (em perdó atra vegá) de Pureta, perque astó d’abolicionista… ¿qué vol dir? ¿mos voldrá fer chichines les turmes ideológiques y, a lo millor, també les atres? Perque estes carántules volen algo, y ahon no n’hia sanc no fan botifarres.

¡Che, ya está be de d’empiular bous y ballar els nanos a la gent de faldó gros! Tal es Ali com Bardali, y tant Pureta com Torrijos pixen prou alt y en farfolles y fum de bocha que, a u que’s chuple el dit, a lo millor li fan créurer que son pinchos encarabacinats en deféndrer del fascisme expansioniste catalá a mosatros, els valencians. Es lo contrari. Y ara deixe en pau a la «abolicionista’ (per si aprofita y vol anar a la peluquería o al taxidermiste) y m’esgole cap al boló de flastomíes Torrijos. El machongo, en el sonriurer dels monyicots que anuncien ridícules chanques en la televisió 13, dels flares y motilons) escupix un artículet en el catalá més arbelloner d’eixa porcatera dels mijos de comunicació colaboracionistes, espatarrats, bocauberts y pasmats per els catalanazis brivonots del Nort, els mateixos que mos diuen besties y preferixen que’l Ebre perga aigua en la mar a que vinga al Reine. En fi, este pardalot de gabia sardanera, com sap lo que vol el diari catalá Levante y la Generalitat de la Fallera Cantimplora, en la carlota fora repetix vulgaritas sobre ecologisme, pero fa el mardanot en marranaes idiomátiques com si fora naixcut en Cornellà de Conflent: «El canvi climàtic l’hem d’aturar avui. Potser demà serà massa tard.» (Diari catalá Levante, 06/ 03/ 2021)

Front Abolicionista del País Valencià
Atre eixemplar ¡eejem!, del ‘Front Abolicionista del País Valencià’, el colectiu que vol que desaparega la prostitució. Llástima que no díen ni chut cuan el diari catalá Levante es fea d’or en ofertes de chinetes aplegaes al mercat puter d’eixe progresiste mig de comunicació de merda.

Lo pijor es que dasta algú, escotiflat per la inmersió, vorá normal el destarifat lléxic «canvi, aturar, avui, tard», ademés de la manegá de traqueríes y andrómines catalanistes morfológiques y sintáctiques. Per cert, eixa fansella o «Front Abolicionista del País Valencià» de Puri, no podía trobar millor puesto pera abolir la prostitució que’l diari més franquiste que la pancha de Franco, per ser parit per franquistes. També ha segut, dasta fa poquet, molt poquet, el periódic que va guanyar més dinés en la publicitat de les mafies de carn fresca de prostitutes jovenetes. Y les bellees del foc del «Front Abolicionista del País Valencià», crec que callaven com a putes, que’s un dir.


Artícul en PDF