» » Encá cau o no’n cau l’Hou d’Orcheta

Encá cau o no’n cau l’Hou d’Orcheta

Publicado en: Articuls

L’artiste belga Enca Caen, Cauen o Encá Noncauen, vehí d’Orcheta, está arrematant un hou de prop a 5 metros d’altea. L’home, filosófic a temps lliure, diu que vol simbolisar el renaiximent raere de la chichina feta en mosatros per el chinocovit (covid-19). Orcheta es poble tranquil y net, en gent educá; encá que por tots els puestos trobem la falsa morfología ‘Orxeta’, imposició del comisariat llingüístic que’s gasta els dinés de mosatros en catalanisar.


Artícul en PDF