» » Begoña Rodrigo: L’hort nuet, L’hort en porreta, La clóchina entre creílles…

Begoña Rodrigo: L’hort nuet, L’hort en porreta, La clóchina entre creílles…

Publicado en: Articuls
begoña-rodrigo
Cavilant cóm fer la Revolució del proletariat en els perols, Begoñeta ha ficat nom catalá al seu negoci y, pera’ls parats, oferix menjars casi, casi, casi debaes, a 85 eurets per béurer una fargalá de vinarra y menjar a dos queixos cofafes de caviar (Levante, 07/ 11/ 2021)

Esta arguinyana d’arrapa y fuig diu que aposta per un format coworking, aixina que vol fer treball colaboratiu entre gots, perols y foguers. Cremanse el cervell pera trobar nom a sa cagamenja, un nom que peixque clients progresistes que puguen asoltar 85 € per fartá, y que fasa ‘campaneta de combregar de sa condició de «yo soy una más de las que creo que tienen que cambiar las cosas y no quiero que esto se tome de una forma populista, porque realmente sé que no todo el mundo puede hacerlo de la misma manera que lo voy a hacer yo» (Levante, 07/ 11/ 2021). Del grupo Anarkia, la dona vol fer «la revolución gastronómica« y, de moment, crida als inmersionistes millonaris en el nom de la sa cachapera «L’hort al Nú’. Mosatros, en valenciá modern, may usem ‘nu, nua’ com equivalent al cast. desnudo. Pero, com la meua opinió de terroriste blaver no val un chavo, donaré la del colaboracioniste valenciá J. Giner que, en l’any 1955, li día al etimólec catalá Corominas:

«els valencians usem nuet, nueta, i mai nu, nua” (Corominas: DECLLC, I, p.819)

May usem l’arcaisme nu, nua, may. També podíem dirliL’hort al desnut«, pero aixó de desnut li sonará lleig espanyolisme a l‘animeta Begoña, que está en pilotes en cuestió de valencianisme, y li done un eixemple de l’Etat Mija, cuan en l’escampabufa contral chodíos ixqueren alguns en l’alficós al vent (com diría el renoc d’ Aixátiva), fugint del progresistes d’aquells temps. Tot pasá prop de Senta Tecla en l’any 1391:

«circumvehins dels dits portals e plaça estaven desnuts» (Archiu Mun. de Val. Manual de Consells, n. XIX, fol. 242, any 1391)

Llástima quen sa desesperació pera atráurer clients, Rodrigo cluque l’ullet al catalaniste funcionari y, en rótuls y anuncis, pareix que esbrame: ¡Yeee, progresistes de bolchaca, que soc dels vostres! ¡Mireu que he introduit lo de Nú’, com en Barselona! ¡Che, che, vingau a menjar y a deixarme cales!. Per supost que tot lo que dic es ensómit, perque esta cuinera no eixira a la porta del carrer pera agarrar del tos al primer panoli que guipe. Pero, per si vol fer copia y ficarla per les parets, li done esta documentació de nuet, nueta en llengua valenciana:

nuet, nueta –en valenciá modern no son diminutius nuet, nueta (tenim nuetet, nueteta). Equivalents als arcaísmes nu, nua: “nuet: desnudo” (Escrig: Dicc. 1851)

nuet “y el cor… nuet” (Planells: Vida de fray Pere Esteve, 1760, p.37)

nuet “per ficarte allí nuet” (El Canari, volá 2, Castelló, 1883, p.16)

nuet, el -parlant d’un artiste: «una afisió grandísima per el nuet» (Vento, Chimo: El amor, 1914, p.4)

nuet “els meus ulls el veuen a vosté nuet” (Angeles, P.: Al treballaor, faena, 1926, p.11)

nueta “la veritat, / perque encara ques nuheta” (Coloqui… de refresc a les Madametes, any 1767)

nueta “vestida un temps, / nueta m´ha quedat” (Gadea: Ensisam, 1891, p.227)

nueta “sempre nueta” (Ruiz Esteve: De Dar-Drius a l’alquería, 1922, p.6)

nueta “ha de ser nueta. La veritat es aixina” (Aznar Pellicer, J.: El misteri de Trinitat, 1930, p.11)

nueta “la seua carn nueta” (Sendín, A.: Barraca de fira, 1934, p.26)

nuetet “nuetet: desnudillo” (Escrig: Dicc.1851)

nuetet “¡Cuant aplegue a casa / nuetet me fas!” (El Bou solt, 1877, p.234)

nuetet “está nuetet y…” (Caps y senteners, Imp. C. Romá, 1892, p.27)

nueteta “dins d’una sequia en Asp, el cadaver d’una chiqueta, completament nueteta” (Semanari Garrotá de sego, Alacant, 16/ 09/ 1888)

nuetiste “com al present els nuetistes… cuant en conill vixcam junts” (Llibret Foguera d´Orá, Alacant, 1933)

nuets «atres dones… els peus nuets» (Michó, P.: Después de la festa, 1914, p.12)

nuets “tindrem que anar nuets” (El Tío Cuc, nº125, Alacant, 1917, p.3)

També tenim atre nom pera Begoña: ‘L’hort despullat’:

despullar -del lletí despŏliāre: una camisa…/ despullava” (Roig: Espill, 1460)

despullá “que t´han deixat despullá” (Millás: Ni rey, ni caball, ni sota, 1874, p.9)

despullá “monyo desfet y mig despullá” (Navarro: La pau dels poblets, 1913, p.34)

despullá “¿Vols dir que l’has despullá?” (Breva, Vicent: Anem a la Madalena, 1930, p. 21)

despullá “si me vera vosté despullá en camisa” (Barchino, P.: El cuquet del carinyo, 1932, p.2)

despullaes “¿Allí baix d´aquelles figures despullaes?” (J. García: El 0´95, 1931, p.11)

noi
Els millonaris colaboracionistes de la Generalitat: Chimo Puig, Mónica Oltra, Marzà, etc., están aplegant ahon volíen. Ací tenen vostés la nova cafetería que han inaugurat este otony del 2021 en el Mercat de la Placha de Sent Joan, en el tinyós rótul de ‘Noi’, com si estiguera en Cadaqués o Palafrugell; y encá tindrá subvenció per clavarmos el catalá dasta’l melic. Es lo mateix que’ls que fiquen lletreros de ‘perruqueria’ y atres porcaes paregudes.

Artícul en PDF