» » Atra vegá la bonyigá catalanista dels prémits ‘Miquelet’

Atra vegá la bonyigá catalanista dels prémits ‘Miquelet’

Publicado en: Articuls

Els valencians som com gamba en boca de rap, y el famolenc rap so les institucions que’s gasten els imposts en donar prémits als mardanots caldosos que unflen pancha y bolchaca fent de porritos de l’extrema dreta catalana. U d’estos acovilats es el palput chismer David Garrido, que reglota torrenyinyes com ‘Els Països Catalans al segle XI’(2011) ¡Uuuff, quína aulor a muladar! ¿Cóm pot donar la naturalea estos eixemplars? Ni Catalunya havía naixcut en el sigle XI, ni may mosatros ham segut un país de ningú. Erem un Reyne que, per cert, doná forta pana als lladres catalans en el XV y XVII, perque s’atreviren a chafar nostre Maestrat de Montesa.


Artícul en PDF