» » La catalana ‘Petxina’ de Juana Espín

La catalana ‘Petxina’ de Juana Espín

Publicado en: Articuls

Encá que mosatros, asobint, solem dir l’estupidea de que la cara es l’espill del ánima, a lo millor este eixemplar no es tan animeta com pareix a la primer ullá. El fet de que siga també escritora y s’engolixca lo del catalá ‘petxina, sinse dir mut ni chut, tampoc vol dir res. Y eixes dentoles de rateta a punt de mordillar… ¿Pot ser perque s’ha mercat dentaura nova y vol fer fachenda davant dels companyers pechiners?


Artícul en PDF