» » Benitachell y els traureulls de la II República

Benitachell y els traureulls de la II República

Publicado en: Articuls

(Bafrá de Memoria Histórica en Alberti y Mª Teresa León)

No conec el motiu, pero Benitachell ix asobintet en el periódic Levante (digital), sempre en catalá, no valenciá. Feta rahonamenta, direm que no es lo mateix que’t fasa chichines la Luftwaffe de Richthofen (els apellits acabats en thofen sempre mos impacten) en Guernica que, per eixemple, dirte García Gilabert y espicharla poquet a poquet a piteus de bufats socialistes y comunistes republicans en Benitachell. Abans d’aumplirmos de sanc en l’asunt, ¿se escriu Benitachell o Benitatxell? [+].