» » » L’estay, ¿orige de les falles o trapatrolisme floraliste?

L’estay, ¿orige de les falles o trapatrolisme floraliste?

La paraula, rarea lléxica, sembla desconeguda dels lliterats valencians abans del 1875; encá que sempre queda auberta la posibilitat de que aparega en algún manuscrit inédit de Martí Pineda, Mulet, Galiana, Liern, etc. Per tant, sinse cáurer en mascletaes chovinistes, el vocable no es pot encalar cronológicament més llunt del sigle XIX; sempre parlant del semantisme faller: [+]