Nanda Botella, la Cicló de Rusafa

(Histories pera tremolar la nit d’Halloween ) Disapte, huit del matí. Prenc café en llet, recolsat com Calígula, enmodorrit, damunt de llansols y márfega pusera. Badalle, desentaranyine ulls y llixc el portent: ¿una sinyoreta cicló en la Valencia del 2017 … Leer más