El nihiliste de Novelda

Publicado en: Las Provincias

(publicat en ‘Las Provincias’, 30 de giner 2007) Per favor, deixem un poquet a la Pantoja, al Dr. Hause o l’ampalagosa noveleta ‘Catedral del Mar‘, que’l asunt te llirons ¿Escomence? Anem, es un dir, al sigle XIX, cuan u podía … Leer más

‘A la luna de Valencia’; orige del modisme

Publicado en: Las Provincias

Enigmática image de la capital del Reyne de Valencia. L’antiga Hidrópolis apareix rodá de fortes muralles, en el Micalet baix l’ampar d’un Cel tranquil y benigne, ahon els símbols del Cor, les Estreles, el Sol y el Bácul contrarresten la … Leer más