» » Voro López, sin pelos en la lengua

Voro López, sin pelos en la lengua

Publicado en: Articuls

Per algún puesto perdut entre taranyines tinc aquell opúscul roig que, publicat fa més de mig sigle, escrigué el varilla panchut Mao en el temps lliure que li deixava tastar a una chiqueta raere d’atra (dutes al seu llit per els mandons del partit únic de China). Hui m’aplega el ‘Llibre roig’ del conegut López de los Verdejos, dotor en Filología y marqués del potet paroler de la RACV, germaneta desampará de l’AVLL de l’aserp Saplana, el porquerol Pujol y el Tripartit de merda en confit. Encá que’s un senlláser comparat en els colaboracionistes millonaris de l’AVL, nostre amic Voro pot ser que estiga calomelano per mirarse tant al espill a vórer si te pels en la llengua, perque el títul del llibre es ‘Sense pels en la llengua’. [+]