» » Teresa Mollá: «Mujer trabajadora, feminista, profundamente de izquierdas, republicana, atea, antifascista…» y la figasatia

Teresa Mollá: «Mujer trabajadora, feminista, profundamente de izquierdas, republicana, atea, antifascista…» y la figasatia

Publicado en: Articuls
Teresa-Mollà
El catalá ‘Levante’ (07/05/20202), fent camí pera la Gran Catalunya, mos atontolina en artículs-cudols de les plomes més sumises al catalanisme. Aixina ocurrix en una flatosa que presumix de tot: «trabajadora, feminista, de izquierdas, republicana, atea, antifascista» y, cuansevol día, mos dirá que’s Prémit Nobel o Miss Univers.

Aixina, sinse yaya que li torque morros y papo, fachendava l’animeta Tereseta Mollà en una charrá seua en ‘Stop Vientres de Alquiler’ (24 /11/ 2017). ¡Che, sap de tot la tía esta! Dasta escriu sobre Hatshesputa y atres dones eixemplars. Astó del Stop a la pancha m’agrá y crec que’s prou bo pera naturalees en greix. En fi, cuan prenc el cafe en llet a la matiná, veig eixir el seu cabot entre gábules y fulles del periódic colaboracioniste catalá ‘Levante’ (ed. digital, per supost, que’s debaes). Els seus sermons en catalá, versió atea dels que bosa el Pardalot de Montserrat, son brafá de miseria e hipocresía. Hui escriu porcaes morfológiques com «ceguesa», en eixa mestalla d’andaluso y catalá que agrá als colaboracionistes del expansionisme. En valenciá, entre’ls derivats de cego o sego, tenim cegallea, ceguea, ceguetat, seguera…; pero Tereseta asoles vol escriurer lo que li donará aplausos del Régim y lo que mana l’Institut d’Estudis Catalans y sa mascota millonaria AVL (per cert ¿es veritat que’ls millonaris académics han donat 2 millons de € per l’asunt del COVID-19? ¿No? ¡Ah, clar, sería un milacre!.

Tereseta medix paraules pera no eixirse de l’arbelló catalaniste; per eixemple, diu que’s «comunicadora de opinión en diferentes medios del Estado Español y México«. ¡Ahí , ahí, Tereseta, tírali fort! No li dona vergonya dir «México», pero ‘España», perque es «profundamente de izquierdas«. A punt de pegar esclafit d’ego, en «Sobre mí misma», feta bras de mar contra’l negoci de la prostitució, es fica valenta y crida a capar proxenetes:

«Está claro que la prostitución mueve muchos millones de euros se mire por donde se mire y que los tratantes de personas van a defender sus negocios a capa y espada, aunque sean ilícitos y las mercancías sean personas, mayoritariamente mujeres»

¡Aaggg, quína agonía em produix esta militant del ventre lliure y pancha plena! ¡Tereseta, vesten a dir mentiroles ahon no te coneguen!. Mira, cuan els amos catalans del diaris Levante e Información —ahon te publiquen les teues merdes— es feen d’or en el negoci de les putes, ¿tu qué fees?, ¿rascarte el melic o la pancha lluire? Anaves fent com a que peleaves contra’ls «tratantes de personas», mentres davant dels teus nasos, en el teu periódic anunciaven en dasta en tres fulles sanceres les rebaixes de carn humana, en anuncis de l’aplegá de cargaments de «nuevas chinitas» a preus económics ¿Ahón estava la teua denuncia, femella «profundamente de izquierdas»? ¿Saps, hipócrita d’Ontinyent, quí afoná el negoci als puters ‘Levante’ e ‘Información’? No está be parlar de u mateix, pero com no soc ningú ni pinte res, te dire que vaig ser yo en artículs com «Hola, putero, no estás solo, Mónica Oltra y el diario Información te apoyan» (07/12/2017). Als pocs díes, aná desapareguent disimuladament la femerá dels periódics de la «dignitat de la llengua» y la clóchina, encá que aumentá el tarquimal de colaboracionistes com tu. Aixina que, bellea de Botero, no vingues en cuentos ni te fiques llorers. Fas una llabor repugnant y heu saps. Eres lo contrari de lo que presumixes, y no puc despedirme de tu més que’n la finea que mereixes: ¡Vesten, dátil de rabosa, vesten a fer de cos sinse paper o, en tot cas, agarra fulles del teu ‘Levante’, que no mereixen atre puesto mes aulorós!.


Artícul en PDF