» » L’orige del valenciá, segons el lletiniste Xaverio

L’orige del valenciá, segons el lletiniste Xaverio

Publicado en: Articuls

Llunt de mon chas, en joliol, torrat y despellorfat com una panolla, vaig paparme el llibre Orígenes de la lengua valenciana (Univ. Zaragoza, 2021). Encá que parega frut d’insolació d’estiu, l’ensayiste Xaverio Ballester defén en dents y quixals la llibertat de rahonar respecte a la documentació migeval valenciana que, sinse andongarse d’ideología, oferiren Amparo Cabanes y Ubieto, entre atres, als estudiosos dels origens de les llengües neolletines en la Corona d’Aragó. Astó vol dir que fuig de la maná de borregos pasturats per el fascisme expansioniste sorregat desde Catalunya.


Artícul en PDF