» » Catalá ‘cap de setmana’, valenciá ‘fi se semana’

Catalá ‘cap de setmana’, valenciá ‘fi se semana’

Publicado en: Articuls

Están en punches y pilila fora en el chas raboser del dasta fa poc diari de camarroches, especialisat en publicitat de prostitució de chinetes y atres víctimes paregudes. Com s’acosten les Falles y, sempre a la choca, coneixen que’ls pares de les falleres pedren l’esme per vórer si sa chiqueta ix en fulles del dit paperot de comú, es la ocasió pera ficar en catalá, no valenciá, cuansevol noticia mesclat en fotografies de mascletaes o monyicotaes de jovens en gavinets y demés fem y fum La gent mercará el periódic per sa filla, mes s’amportara a sa casa la tarquimá del «cap de setmana.» Son els periodistes que colaboren, amparats per la Generalitat (y pareix que Mazón, si guanya, també heu fará) , en l’expansionisme de extrema dreta catalanista, parásit que mos aufega com a poble.


Artícul en PDF