» » Pedrapiquer, valenciá; picapedrero, espanyol; picapedrer, catalá

Pedrapiquer, valenciá; picapedrero, espanyol; picapedrer, catalá

Publicado en: Articuls

Ahir vaig vórer glopaes de chiquets, sinyores y  sinyors de tot tipo, millars y millars, que’s chafaven uns a atres per acostarse a la Mare dels Desamparats, y heu consideren mostra de valencianisme. Cada u es lliure de fer lo que vullga, y dasta l’Home de Llanda, Ribó, fea com a que fea algo paregut, encá que siga tan ateu com yo.


Artícul en PDF