» » ‘Monquilí’, ductes y anderdos lléxics

‘Monquilí’, ductes y anderdos lléxics

Publicado en: Articuls

Si algú malcora que lo que seguix es frut d’haverme agarrat una garrofa (borrachera) de noyó y atres llíquits pareguts, pot ser en part, pero tant la morfología com la sintaxis la poden vórer debaes clicant l’actualisat DHIVAM ESTIU 2023, que ara mateixa he ficat en internet. En una de les seues 4400 págines ix eixe ‘noyó’ de marres y també el ‘monquilí’ del títul. Feta l’aclaració, nemon capa dins del sambori.


Artícul en PDF