» » Compromis escupix el ‘lo’ valenciá

Compromis escupix el ‘lo’ valenciá

Publicado en: Articuls

(El forum catalaniste dels soques de Baldoví)

El lletinisme ‘forum’ es própit del valenciá y aludix a la mala aulor en general, també danimals en descomposició y, traslaticiament, al malafí de sanguangos d’eixe partit al servici dels catalans destarifats y fartons de més terrirori. Encaramitat dalt del formiguer de colaboracionistes tenim al malasombra Baldoví, monyicot patases y manases dels catalans expansionistas del Congrés de Diputats. En la seua mija sonrisa de panquemao nonsabo fa com a que no s’antera de res, o aplaudix l’agresiva política enfilá a catalanisar la societat valenciana. May dirá ni chufa dels agrávits com el dels mapes ahon mos fiquen dins del proyecte fasciste de la Gran Catalunya, que aixó es l’entelequia de Principat de Catalunya, País Valenciá e Illes, chafant la realitat dels histórics y cults Reynes de Valencia y de les Mallorques, encá que se’ls fan els morros eixarop parlant del fals Principat.


Artícul en PDF