Voro López, sin pelos en la lengua

Publicado en: Articuls

Per algún puesto perdut entre taranyines tinc aquell opúscul roig que, publicat fa més de mig sigle, escrigué el varilla panchut Mao en el temps lliure que li deixava tastar a una chiqueta raere d’atra (dutes al seu llit per … Leer más

Joan Baldoví, l’arrastrapeus que mos avergonya

Publicado en: Articuls

No cap ducte de que’s un patós este Baldoví que eixercix de bufó áulic per Madrit, mostrant camisetes de Wally, chiulets, billets de 50 euros y, damunt, presumint d’ingénit: ‘O eres ingenioso o no traspasas la invisibilidad’ (Baldoví, el Patós, … Leer más

1 22 23 24 25 26 27 28 29