» » Joan Baldoví, l’arrastrapeus que mos avergonya

Joan Baldoví, l’arrastrapeus que mos avergonya

Publicado en: Articuls

No cap ducte de que’s un patós este Baldoví que eixercix de bufó áulic per Madrit, mostrant camisetes de Wally, chiulets, billets de 50 euros y, damunt, presumint d’ingénit: ‘O eres ingenioso o no traspasas la invisibilidad’ (Baldoví, el Patós, en el Congreso). Fluix de morro y alluntat anys llum del atre Baldoví, el sainetiste, este Joan Baldoví cumplix el paper de nonsabo melsut que fingix deféndrer als valencians, pero asoles es péntol rafalí del fascisme expansioniste catalá que mos fica en els mapes de Catalunya. Ya poden desgarronarmos els catalans en tots els destarifos y mentires que vullguen respecte a mosatros, que’l beat Baldoví seguirá tan mut, cego y sort com un bonyigo; aixó sí, fent verlandines (en v- en valenciá) y aumplint bolchaca. [+]