» » Vargas Llosa, la RACV y la tallarrós d’Oliva

Vargas Llosa, la RACV y la tallarrós d’Oliva

Publicado en: Articuls

Hui, disapte (28/ 05/ 2022), llixc: «La RACV nombrará académico de honor a Vargas Llosa». ¡Che, m’alegre, perque al noveliste li han fet pasar les nacoretes els expansionistes del Nort, especialment els tartufers del PEN catalá. Y, pegant un bot temátic, anirem a l’apasionant naturalea dels bichos; aixina, pera’ls chiquets del any de les táperes y dins del seu mon gabuler, l’insecte tallarrós era el tiburó de terra en fanc que, furgant y foradant, rosegava arrails. Per cert, este sustantiu mos l’han furtat y engabiat com a veu catalana els vehins del Nort. Y ara, mirant de gaidó, en pacencia y que Deu mos guart, entrem en asunts punchosos.


Artícul en PDF