Voro López, sin pelos en la lengua

Publicado en: Articuls | 0

Per algún puesto perdut entre taranyines tinc aquell opúscul roig que, publicat fa més de mig sigle, escrigué el varilla panchut Mao en el temps lliure que li deixava tastar a una chiqueta raere d’atra (dutes al seu llit per … Leer más

Joan Baldoví, l’arrastrapeus que mos avergonya

Publicado en: Articuls | 0

No cap ducte de que’s un patós este Baldoví que eixercix de bufó áulic per Madrit, mostrant camisetes de Wally, chiulets, billets de 50 euros y, damunt, presumint d’ingénit: ‘O eres ingenioso o no traspasas la invisibilidad’ (Baldoví, el Patós, … Leer más

1 2 3 4 5 6 7 8 9